فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات
مزاج شناسی بلغم
مزاج شناسی بلغم


🔵مزاج شناسی بلغم

🔺علائم بلغم

👈زمستان فصله غلبه بلغم میباشد

✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء