تدابیر ماه شباط
تدابیر ماه شباط🔰اعمال ورفتار این ماه🔰

🔹شباط؛ 28 روزه است.
(25بهمن تا22اسفند)

👈بادها دگرگون، بارش باران زیاد، سبزه ها آشکار و سرشاخه ها آبدار می شود.

👈خوردن سیر، گوشت پرنده، شکار، میوه های خشک(آجیل) مفید است.

👈خوردن شیرینی را کم کنید.

👈ازدیاد مجامعت، پرکاری و ورزش بسیار مفید است.

📖رساله ذهبیه
✨✨✨✨✨
✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء