ضمانت نامه
ضمانت نامه

💎ضمانت نامه
طیبات در جهت احترام به اعتماد و حسن ظن مشتریان گرامی و پافشاری بر ادعای خود مبنی بر طبیعی بودن محصولات طیبات،همه محصولات خود را ضمانت میکند.
🔺اگرچنانچه فردی، غیر طبیعی بودن محصولی از طیبات را ثابت نماید،مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال هدیه دریافت خواهد کرد ومحصول عودت میشود
🌹احترام به حقوق مشتری عبادت است
✅فروشگاه جامع طیبات