بسته های پستی
بسته های پستی

📢 #اطلاعیه
🔺بسته های پستی
👈فروشگاه طیبات بسته های پستی شما را بیمه مخصوص کرده است و هرگونه خسارت را میپردازد.
فلذا هنگام تحویل بسته خود، آن‌را مقابل مامور پست باز کرده و از سالم بودن اجناس اطمینان حاصل فرمایید
در غیر اینصورت تحویل نگرفته ومراتب را به طیبات اطلاع دهید
🌹باتشکر