فروشگاه طیبات
دسته بندی محصولات
انواع خواب
انواع خواب💤خواب بر هفت قسم است:

🔺پیامبر اکرم صلی الله علیه واله

❶ «خواب غفلت» که آن خواب در مجالس پند و اخلاق است.
❷ «خواب لعنت» خواب به هنگام نماز صبح است.
❸ «خواب رخصت» خواب بعد از نماز عشاء
❹ «خواب بدبختی» خواب در وقت هر نماز است
❺ «خواب عذاب» خواب بعد از نماز صبح و زدن سپیده
❻ «خواب راحت» خواب هنگام ظهر است
❼ «خواب حسرت» خوابیدن در شب جمعه

✨✨✨✨✨
✅موسسه تحقیقات طب اسلامی الشفاء