دوا و درمان از دیدگاه روایات
دوا و درمان از دیدگاه روایات

🔺چند دقیقه از تدریس طب علامه مجلسی متعلق به 400 سال پیش


🔸طب در بطن حوزه ها بود


قسمت اول


👈از حضرت رسول صلی الله علیه وآله وسلم منقول است: درد سه است و دوا سه است، پس درد:مره است و بلغم و خون، و دوای خون، حجامت و دوای مره، مسهل و دوای بلغم، حمام است.


از حضرت صادق علیه السلام منقول است: از دوای پیغمبران است حجامت کردن، نوره کشیدن، دوا در دماغ چکانیدن.


از امام محمّد باقرعلیه السلام منقول است: بهترین دواهای شما، حقنه و دوا در بینی چکانیدن و حجامت کردن و حمام رفتن است.


در حدیت دیگر فرمود: طب عرب در حجامت و حقنه است، آخر دوای ایشان داغ کردن است.


در حدیث دیگر فرمود: طبابت در هفت چیز است: حجامت و حقنه و دوا در بینی کردن و حمام رفتن و قی کردن و خوردن عسل و آخر دوای ایشان داغ است.


حلیه المتقین علامه مجلسی