مزاج شناسی( بلغم)
مزاج شناسی( بلغم)

مزاج شناسی( بلغم)💧


#بلغم


⭐️علائم #غلبه بلغم⭐️


1.سردی بدن مخصوصا دست و پا
2. کم توان شدن ،
3.فرسوده شدن
4.کم شدن رویش مو ، ناخن ،
5.فراموشکار شدن ،
6. نامنظم شدن خواب(مثلا شب خوابش نمی برد) ،
7.سفیدی مو ،
8.کمردرد وپادرد(که بعلت نرسیدن خون به کمر وپا باشد)
9. ابریزش ازبینی ودهان
10. جمع شدن خلط سینه