بررسی تخصصی خوابیدن
بررسی تخصصی خوابیدن

بررسی تخصصی خوابیدن


👈استاد #صاحب_الامری
دانشکده_تهران


🔺خوابیدن عملکرد های گوناگونی بر بدن دارد البته به حسب اخلاط ومواد که در بدن وجود دارد .
پس اگر ماده (غذا)در بدن‌بسیار باشد ،بر طبیعت بدن‌غالب میشود وانسان بخواب میرود وحرارت غریزی به داخل بدن میرود ولی چون ماده غالب است طبیعت بدن ضعیف میشود.


بنابراین اگر انسان نخوابد تا اینکه آن مواد دفع شوند بهتر است، چون از این طریق طبیعت بر آن مواد غالب می گردد وضعیف نمیشود.
🔺 پس برای کسی که زیاد میخورد خواب شایسته نیست مگر بعد از دفع.
و همچنین هنگام به هیجان در آمدن اخلاط خواب شایسته نیست مگر اینکه ارام شوند.
🔺اگر بدن خالی از مواد(غذا) باشد هم خواب جایز نیست زیرا انسان بخوابد حرارت به باطن و درون او برمیگردد و چون رطوبتی را نمی یابد که در آن عمل کند، در میان رطوبتهای غریزی که در بدن هستند جای گرفته و آنها را ضعیف و خشک می کند و بدن به خشکی و شکنندگی مبتلا می شود.


🔺 روایت شده است: "برای کسی که پا به سن گذاشته صلاح نیست که با شکم خالی بخوابد بلکه اگر در شکم او چیزی باشد بهتر است"
👈و آن بدین علت است که میانسال دوره غلبه سودا در ابدان میباشد و رطوبت ها تقلیل می یابند. پس اگر گرسنه و با شکم خالی بخوابد حرارت غریزی اش آنچه از رطوبتها را در او بیابدخشک می کند پس بدن فاسد وپوست خشک واندامها خشن می شوند.


✅(الشـفـاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی