معالجه سرطان و غیره با قلع
معالجه سرطان و غیره با قلع

معالجه سرطان و غیره با قلع👈قلع یکی از فلزات می‌باشد و طبیعتش سرد و تر است.
اگر ورق قلع را بر معده و بیضه و پستان و روی مرض سرطان ببندند امراض آماس معده و بیضه و پستان و سرطان را دفع می‌کند.


هر کس ورق قلع را با خود داشته باشد از احتلام متواتر در امان است.


اگر قلع را بسوزانند و خاکستر شود (یعنی سفید آب قلع) بر صورت بمالند صورت را روشن می‌کند و جلا دهد که زنها برای مشاطه مصرف می‌کنند.


❌ولی خوردن قلع سم کشنده است.


(مجموعۀ راهنمای نجات از مرگ مصنوعی، علی اکبر سقاباشی، ص237)


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی