سنگ زبرجد اصیل کد 011

4.60 قیرات

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 1,380,000 تومان