زیاد عرق کردن بدن یادست وپا
زیاد عرق کردن بدن یادست وپا

🔹زیاد عرق کردن بدن یادست وپا🔹


#نسخه_درمانی
#زیاد_عرق_کردن_بدنعرق زیاد بخاطر رطوبت زیاد است
کسانی که صفراوی اند ، چون گرم و خشک اند مایعات زیاد می خورند و عرق آنها زیاد می شود .
درمانش رفع صفرا ومصرف صفرابر است
داروی طریفل نیز رطوبت را می برد و خشک میکند.