اهمّیّت صحّت مزاج در طریق معرفت الهی
 اهمّیّت صحّت مزاج در طریق معرفت الهی

اهمّیّت صحّت مزاج در طریق معرفت الهی


🔶 طالب معرفت باید صحیح المزاج باشد ،
اگر علّتی در مزاج هست باید به معالجه آن بپردازد ،
🔸چه اینکه اگر سودا غالب آید ، پاره ای از حرکات سوداویه را شور عشق پنداشته مغرور گردد ،
🔸و اگر صفراء و حرارت غلبه کند ، خشکی دماغ و خفقان قلب و سوء الخلق فوق العاده حاصل گردد ،
🔸اگر بلغم زیاده باشد، قصور در فهم دقیقه پیدا خواهد کرد .


📚 تذکره المتّقین ( مرحوم آیت الله شیخ محمّد بهاری) ، صفحه ۱۲۶