استاد صاحب الامری
استاد صاحب الامری

استاد صاحب الامری


♦️در قضیه #کرونا همگان فهمیدیم که،آنچه بر مردم حکومت میکند #عقل و دانائی نیست بلکه #جهل، #مهندسی_آمار،مراکز بین المللی و #اجبار میباشد.وایران #رتبه_اول در این امر را کسب نمود