فواید ورزش از نگاه طب کهن
فواید ورزش از نگاه طب کهن

فواید ورزش از نگاه طب کهن


👈نیاز به ورزش که همان جنبش است سه فایده است:


🔹یکی برای بیدار کردن (فعال کردن) گرمای سرشتی بدن و بالاندن و فراوان کردن آن است تا بدین کار، بر جذب غذا و زودگواردن و پذیرش آن از سوی اندام‌ها و لطیف گردانیدن فزونه‌های (فضول) بدن، توانا گردد.


🔹 دوم، برای از هم پراکندنِ (تحلیل) فزونه‌های بدن و پاک سازی راه‌های درون بدن (منافذ) و گشاده کردن سوراخ‌های ریز پوست (مسامّ) است.


🔹سوم، برای استوار نمودن اندام‌های بدن و توانا گردانیدن آنها با ساییدن آنها به همدیگر است تا از این راه، بر انجام کارهای خود توانا گردند و از پذیرش آفت، دور گردانیده شوند.


(کامل الصّناعة الطّبّیّة، علی بن عباس مجوسی اهوازی، ج2، ص43)