خواص سداب
خواص سداب

*خواص سداب
سداب گرم و خشک است و از جمله ادویه‌های غذایی می‌باشد. برخی خواص سداب عبارتند از:
- سداب در تحلیل و طرد ریاح(بادها)، از سایر نباتات و سبزیجات، قوی تر می‌باشد
- برای امعاء (محتویات شکم) سفلانی و افراد مبتلا به قولنج مناسب تر است
- اشتهای غذا می‌آورد
- معده را تقویت می‌کند
- با ادویۀ قتاله (ادویه مسموم) مقاومت می‌کند
- بوی پیاز و سیر را قطع می‌کند
- اخلاط(خلط‌ها) غلیظ لزج را تحلیل می‌دهد
- پیچش شکم را دفع می‌کند
-کرم معده و امعا را می‌کُشد
- ادرار بول و حیض می‌آورد
- خوردن و ضماد کردن آن برای فالج و بیماری عرق النّسا و اوجاع مفاصل و صرع و کابوس و بیماری دوی و طنین مفید است
- اگر سداب را با سویق جو ضماد کنند، صداع(سردرد) مزمن را دفع می‌کند و اگر با سرکه بر بینی و پیشانی ضماد کنند، رعاف(خون دماغ) را قطع می‌کند
- خوردن سداب و همچنین کشیدن آب سداب در چشم، بصر(بینایی) را تیز می‌کند
تحفة الدستور طبیب شیرازی، ص217


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی
eitaa.com/joinchat/1531445248C738e6059a9