ارتباط سنگ وگوهرها با عوالم وسلامت انسان
ارتباط سنگ وگوهرها با عوالم وسلامت انسان

🔺ارتباط سنگ وگوهرها با عوالم وسلامت انسان


استاد صاحب الامری: 


#سنگها و #گوهر ها ارتباط مستقیم با #افلاک و #روحانیات  دارند.


 خلقت انسان مراحل متعدد دارد و نباید فقط به مرحله ظاهری آن پرداخت بلکه عوالم، افلاک، نجوم و ارواح  در #سلامت و #بیماری انسان تاثیر بسزایی  دارند


✅(الـشفاء) مرکز تحقیقات طب وعلوم اسلامی