رساله ذهبیه و شروح آن

به کوشش دکتر یوسف بیگ باباپور و حمیده حجازی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 66,000 64,020 تومان 3%

یکی از فرازهای مهم و قابل توجه در زندگانی و حیات علمی حضرت رضا (ع) وجود رسالۀ ذهبیۀ منسوب به ایشان است. این رساله مجموعه‌ای از مباحث طبی و پزشکی است که حضرت رضا (ع) برای مأمون نوشته است.