خلاصه الحکمه (دوره 2 جلدی)

محمد حسین عقیلی خراسانی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

این کتاب درباره علم پزشکی به زبان فارسی می باشد. این اثر شامل یک مقدمه و دو مقاله و بخش و ضمائم است. مولف در مقدمه که از چهار فصل تشکیل می‌شود به بیان تعریف علم طب، هدف و موضوع و شرف آن و بیان سخنانی به عنوان سفارش به طبیب و بیمار می‌پردازد. مقاله اول مشتمل بر چهار رکن و مقاله دوم شامل دو فن است. هر یک از ارکان و فن ها نیز خود به فصولی تقسیم شده اند. بسیاری از مطالبی را که عقیلی در این کتاب می‌نگارد از زمان بوعلی سینا به بعد به چشم می‌خورد ولی اهمیت کار مولف در این است که هیچ یک از نویسندگان قبلی به تفصیل و دقت او این مطلب را نقل و تحریر نمی‌کنند. نام بردن بیش از صد طبیب و نقل قول آنها از حکمای یونانی گرفته تا عرب و فارس ، از قدیمی ترین آنان اسقلینوس تا اطبای معاصر خویش مانند حکیم اکبر ارزانی و ذکر بیش از چهل کتاب مشهور حکایت از کوشش و پزوهش مولف در علم طب و اهمیت تالیف کتاب دارد.