ریاض الادویه

یوسف بن محمد یوسفی هروی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 105,000 تومان

توضیحات:

ریاض الادویه یکی از آثار مهم و ارزندۀ طبّی دورۀ صفویه و مهمترین اثر یوسف‌ بن یوسفی هروی در مفردات ادویه محسوب می شود. این کتاب در بیان مراتب کیفیت ادویه در یک مقدّمه و دو باب و خاتمه‌ای ترتیب یافته است. مولف در کتاب پیش رو همگی خواص مزاجی داروها را به دقّت تمام ذکر نموده و مضرّات، مُصلحات و بدلیّات هر یک با صرافت خاص خود، به ترتیب آورده شده است.