کامل الصناعة الطبیة (3 جلدی)

علی بن عباس مجوسی اهوازی، ترجمه دکتر سید محمد خالد غفاری با مقدمه دکتر مهدی محقق

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 510,000 تومان

توضیحات:

این کتاب دایره‌المعارفی بزرگ از دانش پزشکی کهن است که نویسنده، آن را در دو جزء برای کتابخانه عضدالدوله دیلمی تالیف کرده است.  کتاب مذکور در تاریخ طب اسلامی به ملکی یا کناش ملکی مشهوراست، و از منابع مهم در دانش طب سنتی محسوب می‌شود.