منهاج البیان

ابن جزله (ابوعلی بغدادی)

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

کتابی است در داروشناسی و داروسازی شامل ادویه مفرده و اغذیه و اشربه و شیوه اختلاط و امتزاج آنها که به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است. ابن جزله در تالیف این کتاب از آثار پیشینیان از جمله بقراط ، دیسقوریدوس، روفس، اوریباز، زکریای رازی، علی بن عباس مجوسی سود جسته است. متن کتاب به زبان عربی بوده و از زمان تالیف تاکنون جزء مهمترین منابع داروسازی مورد استفاده است.