علم طبخ: رساله آشپزی دوره قاجار

سمن حصیبی امیر صیاد عبدی

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

قیمت: 42,000 تومان

توضیحات:

کتاب مزبور یکی از چند کتاب انگشت شمار با موضوع آشپزی است که امروزه به صورت کامل به دست ما رسیده و در مقایسه با دیگر کتاب های مشابه، نسبتا از جزئیات بیشتری در ارائه دستورهای غذا برخوردار است. دستورهای غذایی و برخی مواد به کار رفته در این کتاب همانند سایر کتاب های مشابه قطعا از دسترس طبقه عام جامعه در آن دوره خارج بوده و از این رو احتمال میرود که صاحب اصلی اثر آشپزی درباری بوده و دستورهای غذایی مذکور را در اختیار کاتب قرار داده تا به خاط زیبا به رشته تحریر درآورد.