بذر ریحان سبز

★★★★★
★★★★★
 (0 نظر)

سایز

توضیحات:

شرایط کلی کاشت: برای کاشتن بذر گل و سبزیجات، بذرها را به روش دستپاش روی خاک حاصلخیز بپاشید و روی آن را به اندازه دو برابر قطر بذر با خاک نرم یا کود پوسیده بپوشانید.
برای کاشتن بذر صیفی جات چاله هایی به اندازه دو برابر قطر بذر ایجاد کرده و سپس دو بذر را با هم و به صورت ردیفی در چاله قرار دهید و روی آن را با خاک نرم یا کود پر کنید.
آبیاری اولیه به صورت بارانی و از بالا اسپری شود و آبیاری های بعدی بسته به رطوبت و دمای منطقه متفاوت می باشد.
زمان کاشت محصول به شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد.
نکته: منظور از کم آب یا پرآب بودن گیاه، فاصله زمانی هر دور آبیاری می باشد.
این محصول برای رشد و باردهی نیاز به خاک حاصلخیز دارد.
با توجه به اینکه این نوع بسته بندی به حفظ قدرت جوانه زنی بذر کمک می کند؛ تنها هنگام کاشت، پاکت بذر را باز نمایید.